Back To Top

Välj ett av våra system

Vår policy

MANTION – DIREKTIONENS ANSVAR

MANTION är en ansvarsfull ekonomisk aktör och står fast vid sina historiska värderingar. Företaget agerar i enlighet med en allmän företagspolicy som grundas på följande:

 • En strategi för global kvalitet
 • Social etik
 • En strategi för hållbar utveckling

  1. En strategi för global kvalitet

  Genom sin kvalitetspolicy vill Mantion garantera kunderna en organisation som säkerställer konstant kvalitetsnivå i överensstämmelse med vad som förväntas på företagets marknader.

  För att lyckas med detta använder Mantion metoder för observation, i synnerhet genom att lyssna på kunderna, vilket ger företaget möjlighet att uppfylla marknadernas förväntningar.

  2. Social etik

  Människan är företagets främsta tillgång och Mantion lägger stor vikt vid sina medarbetares kontinuerliga utveckling. Ur ett vidare perspektiv ser Mantion till att denna vision även delas av företagets partners. Genomförandet av denna utveckling utgår särskilt från

  • uteslutning av social diskriminering, 
  • en aktiv policy för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen,
  • tillgång i vidaste bemärkelse till yrkesutbildning.


  Kontroll av genomförandet av dessa åtaganden utförs av personalens representantorgan.

  3. En strategi för hållbar utveckling


  Mantion samverkar ständigt med sin miljö och är naturligtvis involverat i hållbar utveckling genom att konkret delta i ansträngningen att globalt bevara jämvikten i miljön och förbättra livskvaliteten.
  Vid genomförandet av denna strategi för hållbar utveckling fastställer Mantion årliga handlingsplaner som innehåller mål för fortsatt förbättring.
  För åren 2018-2020 har Mantion fastställt följande mål:

  • Säkerställa bättre leveranstider åt våra kunder
  • Införa kortare behandlingstider
  • Utarbeta enhetliga datauppgifter
  • Sikta på lägre papperskonsumtion och följaktligen mindre avfallsvolym


  Vid genomförandet av den allmänna policyn fastställer Mantion årliga handlingsplaner som innehåller mål för kontinuerlig förbättring vilka företaget bemödar sig om att respektera.
  Mantion ägnar betydande medel åt genomförandet av dessa strategier och åt deras förvaltning. Strategierna leds och samordnas av samordnaren för kvalitet och miljö som är direkt knuten till Mantions företagsledning.
  För att slutligen stärka strategiernas effektivitet uppmanar Mantion samtliga medarbetare och företagets partners att samarbeta med oss vid genomförandet av dessa strategier.

   

  Den 1 juni 2018

  Denis Schnoebelen

  Styrelseordförande

   

  MANTION bemödar sig om att tillhandahålla bästa tjänster såväl när det gäller organisation som produktkvalitet och har nu fått certifierad överensstämmelse med standarderna EN ISO 9001 och EN ISO 14001.