Back To Top

Välj ett av våra system

CE-MÄRKNING

PRODUKTER FRÅN MANTION OCH CE-MÄRKNING

Beroende på typ och användning omfattas vissa produkter från Mantion-koncernen av krav på CE-märkning.

 

A. CE-märkning, maskindirektivet (omarbetning 2006):

Vissa av våra produkter är införlivade i rörliga enheter som kan likställas med maskiner (t.ex. metallbeslag på motordrivna grindar, lyftstation för hängande transporthantering på en skena). Dessa produkter som ingår i ett system ska inte ha CE-märkning. Endast den slutliga övergripande produkten, den monterade maskinen, ska uppfylla EU-kraven i maskindirektivet.

Motordrivna beståndsdelar: lyftstation, mekanisk transportör. Efter den slutliga monteringen av dessa komponenter kan vi utfärda en ”försäkran för inbyggnad” som byggherren kan lägga till handlingarna för CE-märkning i enlighet med maskindirektivet.

 

B. CE-märkning, förordningen om byggprodukter (2013): Mandat 101

I förordningen om byggprodukter anges kravet om CE-märkning på produkter som ingår i Mandat 101 och som omfattas av harmoniserade europeiska standarder. Detta berör framför allt produkter för brandsäkerhet, täthet, rökgas och rökgasventilation samt, alltjämt enligt Mandat 101, branddörrar vid evakueringsvägar för personer och utrustning för indelning av dessa vägar.

Metallbeslag på skjutdörrar omfattas inte av CE-märkning av två skäl:

1) De ingår inte i förteckningen över de produkter som anges i Mandat 101.

2) Glidsystem som ingår i brandsäkra skjutdörrar utgör en integrerad del av den övergripande produkten branddörrar som konstruerats av dörrtillverkaren; endast dörrtillverkaren kan ange om anordningen har kapacitet att få godkända provningsresultat; och således får den produkt som klarar provningen bära CE-märkning.

Följaktligen får Mantion inte saluföra produkter som i förväg påstås vara avsedda för branddörrar, men får saluföra komponenter som dörrtillverkaren har integrerat på ett särskilt sätt (här branddörr) i sin egen produkt och därmed kan den fullständiga produkten få lämplig certifiering och CE-märkning.

 

C. CE-märkning, elektromagnetisk kompatibilitet (omarbetning 2014):

Alla produkter som använder elektromagnetiska vågor måste genomgå provning av elektromagnetisk kompatibilitet för att visa att de inte stör andra elektromagnetiska anordningars funktion när de används.

Alla motorer på fönsterluckor och dörrar, och rent allmänt alla elektromagnetiska system som konstruerats, tillverkats och saluförts av Mantion-koncernen har i förväg genomgått provning av elektromagnetisk kompatibilitet och har CE-märkning.